Polityka prywatności

Jest nam niezmiernie miło, że wyrazili Państwo zainteresowanie naszym przedsięwzięciem i produktami. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa SHOEI (Europa) GmbH. Korzystanie ze stron internetowych SHOEI (Europa) GmbH jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług dla przedsiębiorstw za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, powinno zawsze odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym kraju przepisami obowiązującymi firmę SHOEI (Europa) GmbH. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych o przysługujących im prawach.

Jako administrator, SHOEI (Europa) GmbH wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej witryny. Jednakże internetowe transmisje danych mogą zasadniczo wykazywać luki w zabezpieczeniach, dlatego też całkowita ochrona może nie być zagwarantowana. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe alternatywnymi sposobami, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej. przez telefon.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych firmy SHOEI (Europa) GmbH opiera się na terminach stosowanych przez ustawodawcę europejskiego przy przyjęciu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a także naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, tożsamość genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

b) Podmiot danych

Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza administrator odpowiedzialny za przetwarzanie.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji , zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja lub przemieszczanie się.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym że dane osobowe nie są przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie

Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie UE lub prawie państwa członkowskiego, prawo UE lub państwa członkowskiego może przewidywać administratora lub szczególne kryteria jego wyznaczania.

h) Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca

Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem UE lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, stosownie do celów przetwarzania.

j) Osoba trzecia

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, przez które osoba, której dane dotyczą, w drodze oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych .

2. Nazwa i adres administratora

Administratorem na potrzeby ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest:

SHOEI (Europa) GmbH
Elisabeth-Selbert-Str. 13
40764 Langenfeld
Deutschland

Telefon: +49 (0)2173 / 39975-0

Email: privacy@shoei-europe.com

Strona internetowa: www.shoei-europe.com

3. Cookies

Strony internetowe SHOEI (Europa) GmbH korzystają z plików cookies. Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele witryn internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować na podstawie unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie firma SHOEI (Europa) GmbH może zapewnić użytkownikom tej witryny internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane z myślą o użytkowniku. Pliki cookies pozwalają nam, jak już wspomnieliśmy, rozpoznawać użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik serwisu, który wykorzystuje pliki cookies m.in. nie musi przy każdym wejściu na stronę internetową wprowadzać danych dostępowych, gdyż jest to przejmowane przez witrynę i w ten sposób plik cookie jest zapisywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które Klient umieścił w wirtualnym koszyku za pośrednictwem pliku cookies.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie za pośrednictwem naszej witryny internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale odmówić umieszczania plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookies można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej witryny mogą być w pełni dostępne.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa SHOEI (Europa) GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system wywoła tę witrynę. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny, z którego korzysta system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp dociera do naszej witryny (tzw. strony odsyłające), (4) podstrona -strony internetowe, (5) datę i godzinę dostępu do witryny internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępu oraz (8) wszelkie inne podobne dane oraz informacje, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, SHOEI (Europa) GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej witryny internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej witryny internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej żywotności naszych systemów informatycznych i technologii witryny internetowej oraz (4) zapewnianie organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. W związku z tym SHOEI (Europa) GmbH poddaje analizie statystycznej anonimowo zebrane dane i informacje, mając na celu zwiększenie ochrony i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz zapewnienie optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora z podaniem danych osobowych. To, jakie dane osobowe są przesyłane do administratora, określa odpowiednia maska wprowadzania danych używana podczas rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są zbierane i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego administratora oraz do jego własnych celów. Administrator może żądać przekazania jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających (np. firmie kurierskiej), którzy również wykorzystują dane osobowe w celu wewnętrznym, który można przypisać administratorowi.

Rejestrując się na stronie internetowej administratora, zapisywany jest także adres IP – przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę, której dane dotyczą – datę i godzinę rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się w związku z tym, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec nadużyciom naszych usług i, w razie potrzeby, umożliwić dochodzenie w sprawie popełnionych przestępstw. W zakresie, w jakim przechowywanie tych danych jest niezbędne do zabezpieczenia administratora. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych lub gdy przekazanie danych ma na celu ściganie karne.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, przy dobrowolnym podaniu danych osobowych ma na celu umożliwienie administratorowi oferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mają prawo w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub zażądać ich całkowitego usunięcia ze zbioru danych administratora.

Administrator danych w każdej chwili udziela na żądanie każdej osobie, której dane dotyczą, informacji o tym, jakie dane osobowe tej osoby są przechowywane. Ponadto administrator danych poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub wskazanie osoby, której dane dotyczą, o ile nie istnieją ustawowe obowiązki przechowywania. Wszyscy pracownicy administratora są w tym zakresie dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe.

6. Subskrypcja naszych newsletterów

Na stronie internetowej SHOEI (Europa) GmbH użytkownicy mają możliwość zapisania się do biuletynu naszego przedsiębiorstwa. Wykorzystywana w tym celu maska wprowadzania określa, jakie dane osobowe są przesyłane i kiedy zamawiany jest newsletter u administratora.

SHOEI (Europa) GmbH regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pomocą newslettera o ofertach dla przedsiębiorstw. Newsletter przedsiębiorstwa może być otrzymywany przez osobę, której dane dotyczą, tylko wtedy, gdy (1) osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail i (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się w celu wysyłki newslettera. Na adres e-mail zarejestrowany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy w celu wysyłki newslettera, ze względów prawnych, w procedurze podwójnej zgody zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy do wykazania, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, jest upoważniony do otrzymywania newslettera.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy także adres IP systemu komputerowego przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) i z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby zrozumieć (ewentualne) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym terminie, a zatem służy celowi ochrony prawnej administratora.

Dane osobowe zebrane w ramach zapisu do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania naszego newslettera. Ponadto abonenci newslettera mogą być informowani drogą e-mailową, o ile jest to niezbędne do realizacji usługi newslettera lub przedmiotowej rejestracji, jak mogłoby to mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera, lub w przypadku zmiany warunków technicznych. Dane osobowe zebrane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wypowiedzieć subskrypcję naszego newslettera. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą osoba, której dane dotyczą, wyraziła w celu przesyłania newslettera, może zostać w każdej chwili odwołana. W celu odwołania zgody w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Można także w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub poinformować o tym administratora w inny sposób.

7. Śledzenie newslettera

Newsletter SHOEI (Europa) GmbH zawiera tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w takich wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML w celu umożliwienia rejestrowania i analizy pliku dziennika. Umożliwia to analizę statystyczną sukcesu lub porażki internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego SHOEI (Europa) GmbH może sprawdzić, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail oraz które linki w wiadomości e-mail zostały przez nią wywołane.

Takie dane osobowe zebrane w pikselach śledzących zawartych w newsletterach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki newslettera, a także jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, mają w każdej chwili prawo odwołać odpowiednią odrębną deklarację zgody wydaną w ramach procedury podwójnej zgody. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. SHOEI (Europa) GmbH automatycznie uznaje rezygnację z otrzymywania biuletynu za rezygnację.

8. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Strona internetowa SHOEI (Europa) GmbH zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tę osobę zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane administratorowi dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, przechowywane są w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Nie ma miejsca przekazywanie tych danych osobowych osobom trzecim.

9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim zezwala na to ustawodawca europejski lub inni ustawodawcy w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania przewidziany przez ustawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

b) Prawo dostępu

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania w dowolnym momencie od administratora bezpłatnej informacji o przechowywanych jej danych osobowych oraz kopii tych informacji. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

cele przetwarzania;
kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
w miarę możliwości przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do ustalenia tego okresu; istnienie prawa żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
w przypadku gdy dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o stosowanej logice, a także znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informację, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez europejskiego ustawodawcę prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek: ma zastosowanie, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:
Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i gdy nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez SHOEI (Europa) GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik SHOEI (Europa) GmbH niezwłocznie zadba o niezwłoczne spełnienie żądania usunięcia danych.

 

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe i ma obowiązek na podstawie art. 17 ust. 1 usunąć dane osobowe, administrator, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorzy przetwarzający dane osobowe, o których osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia przez takich administratorów wszelkich linków do tych danych osobowych, kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. W indywidualnych przypadkach pracownicy SHOEI (Europa) GmbH zorganizują niezbędne działania.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania.
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez SHOEI (Europa) GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik SHOEI (Europa) GmbH zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczących jej danych osobowych, które zostały przekazane administratorowi. Ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, jeżeli jest to technicznie wykonalne i nie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem SHOEI (Europa) GmbH.

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z powodów związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, którego podstawą jest lit. e) lub (f) ) art. 6 ust. 1 RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku wniesienia sprzeciwu SHOEI (Europe) GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, wykonywania lub obrona roszczeń prawnych.

Jeżeli SHOEI (Europa) GmbH przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu przez SHOEI (Europa) GmbH danych do celów marketingu bezpośredniego, SHOEI (Europa) GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych przez SHOEI (Europa) GmbH w celach badań naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych zgodnie z art. z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym pracownikiem SHOEI (Europa) GmbH. Ponadto osoba, której dane dotyczą, może w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem specyfikacji technicznych.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile decyzja ta (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolona prawem UE lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które również określa podjęcia odpowiednich środków w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, SHOEI (Europa) GmbH wdroży odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pragnie skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem SHOEI (Europa) GmbH.

i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem SHOEI (Europa) GmbH.

11. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z Facebooka

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty przedsiębiorstwa Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację między sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowych tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli dana osoba mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, administratorem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i z którą zintegrowany został komponent Facebooka (wtyczki Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, zostanie automatycznie poproszony o pobranie odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka za pośrednictwem komponentu Facebooka.. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można uzyskać pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W trakcie tej procedury technicznej Facebook otrzymuje informację, jaką konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej – która konkretna podstrona naszej witryny internetowej stronę odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebooka i kojarzone z odpowiednim kontem na Facebooku osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą stroną internetową, np. przycisk „Lubię to” lub jeśli osoba, której dane dotyczą, prześle komentarz, Facebook porównuje tę informację z osobistym kontem użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

Facebook otrzymuje zawsze, za pośrednictwem komponentu Facebooka, informację o wizycie osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie internetowej, ilekroć osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji do Facebooka nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Facebooka, dostępne pod adresem https://facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebooka. Ponadto wyjaśniono tam, jakie możliwości ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo dostępne są różne opcje konfiguracyjne, które pozwalają na wyeliminowanie transmisji danych do Facebooka. Aplikacje te mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu wyeliminowania przesyłania danych do Facebooka.

12. Postanowienia dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analityki internetowej. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera m.in. dane o stronie internetowej, z której dana osoba przyszła (tzw. referrer), jakie podstrony odwiedziła, czy też jak często i przez jaki czas przeglądała podstronę. Analityka internetowa wykorzystywana jest głównie w celu optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Do analizy sieci za pośrednictwem Google Analytics administrator wykorzystuje aplikację „_gat. _anonymizeIp”. Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany przez Google i anonimizowany podczas dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego UE lub innego umawiającego się państwa Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje m.in. w celu oceny korzystania z naszej witryny internetowej oraz tworzenia raportów online przedstawiających aktywność na naszych witrynach internetowych, a także świadczenia dla nas innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej witryny internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i z którą zintegrowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane za pośrednictwem Komponent Google Analytics w celu reklamy internetowej i rozliczania prowizji dla Google. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, co służy Google między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzin i kliknięć, a następnie do rozliczenia prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, miejsce, z którego nastąpił dostęp oraz częstotliwość wizyt osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie internetowej. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, będą przesyłane do Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak wskazano powyżej, w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie za pośrednictwem naszej witryny internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale odmówić umieszczania plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google Analytics ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez Google Analytics mogą zostać w każdej chwili usunięte za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics, co jest związane z korzystaniem z tej strony internetowej, a także przetwarzaniem tych danych przez Google oraz możliwość wykluczenia takiego . W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i go zainstalować. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje dotyczące odwiedzin stron internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatków do przeglądarki jest traktowana jako sprzeciw firmy Google. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub zainstalowany na nowo, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatki do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, którą można przypisać do jej zakresu kompetencji, lub został wyłączony, możliwa jest ponowna instalacja lub reaktywacja dodatków do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i pod http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod następującym linkiem https://www.google.com/analytics/.

13. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w konkretnym celu przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. gdy operacje przetwarzania są niezbędne w celu dostarczenia towaru lub świadczenia innej usługi, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy na naszej spółce ciąży obowiązek prawny, który wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych, np. w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby osoba odwiedzająca naszą firmę doznała obrażeń i jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Wreszcie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej realizowane są operacje przetwarzania nieobjęte żadną z powyższych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego ustawodawcę. Uznał, że można założyć prawnie uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

14. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

15. Okres przez jaki dane osobowe będą przechowywane

Kryterium służącym do ustalenia okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już niezbędne do wykonania umowy lub rozpoczęcia umowy.

16. Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; Wymóg niezbędny do zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje niepodania tych danych

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasami konieczne może być zawarcie umowy, że osoba, której dane dotyczą, przekazuje nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nią umowę. Niepodanie danych osobowych skutkowałoby niemożnością zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba, której dane dotyczą, udostępni dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz jakie są skutki niepodania danych osobowych

17. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza Polityka prywatności została wygenerowana przez generator polityki prywatności DGD – Twojego zewnętrznego inspektora ochrony danych, który został opracowany we współpracy z niemieckimi prawnikami z WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolonia.